Ouders

Ouders

Ouders zijn een belangrijke partner voor de school. Zij kennen hun kind goed en maken het mee in de thuissituatie. De leerkracht en de logopedist zien de leerling in de schoolse omgeving. Samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling. Dat is ons gezamenlijke doel. Wij willen graag een goed contact tussen ouders en school. Daarom hebben wij in het schooljaar meerdere contactmomenten met ouders gepland staan. In de jaarkalender vindt u de data hiervan.

Oudergesprekken

Wij nodigen ouders drie keer per jaar uit voor een gesprek met de leerkracht en/of de logopedist van hun kind. In dit gesprek maken we afspraken over de begeleiding van de leerling.

Ouderavonden

Bij de start van het schooljaar is er een algemene ouderavond. We vertellen dan over de plannen voor het komende schooljaar. Ook kunt u in de klas van uw kind met de leerkracht of logopedist praten. Voor specifieke gebeurtenissen hebben wij aparte ouderavonden.

Informatieavond eindschoolverlaters

Elk jaar organiseren wij voor eindschoolverlaters en hun ouders een informatieavond.

Voorlichtingsbijeenkomsten taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind in de thuissituatie. De data staan in onze jaarkalender. Deze bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor ouders van Auris-leerlingen.

Vieringen

Wij nodigen ouders regelmatig uit voor een viering of afronding van een thema of project. De uitnodiging hiervoor ontvangt u meestal via het heen-en-weer schrift of de agenda van uw kind.

Contactschrift, map en agenda

In de lagere groepen wisselen wij informatie uit via een schriftje. Leerkrachten informeren ouders over het dagelijks gebeuren op school. Ouders kunnen in het schriftje vragen stellen en belangrijke, leuke of minder leuke gebeurtenissen vermelden. Wij stimuleren oudere kinderen om mondeling informatie door te geven aan de ouders. Zij hebben ook een map waarin informatie van school aan ouders wordt gegeven. Ouders kunnen altijd telefonisch of per mail contact opnemen met de leerkracht of logopedist voor vragen en opmerkingen.

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld:

 • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
 • Er is een deelraad op regioniveau.
Meer informatie op auris.nl

Locatieraad en betrokken ouders

Wij nodigen je van harte uit om mee te denken en te praten over onze school. Zaken die over jouw kind gaan bespreek je met de leerkracht of de logopedist. Wil je meepraten over zaken die de hele school aangaan? Neem dan zitting in de locatieraad van onze school.

In de locatieraad zitten ouders en personeelsleden. Het doel is te bespreken hoe de zaken op school geregeld worden. De ouders en het personeel hebben zo invloed op de manier waarop de school de zaken regelt. Ze kunnen meedenken en praten over veranderingen. Zo werken ze aan het verbeteren van de school. En zo wordt de school een betere plek voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders.

Naast de locatieraad en medezeggenschapsraden kunnen ouders op de Taalfontein ook op andere manieren bij de school betrokken zijn. Er zijn hulpouders die helpen bij activiteiten op school, zoals sinterklaas en kerst, etc. U kunt bij de leerkracht aangeven dat u als hulpouder wilt helpen.Daarnaast worden  ouders ook bij losse gebeurtenissen gevraagd om te helpen of bijv. om te rijden.  Als u leerlingen vervoert gaan wij er vanuit dat u een geldig rijbewijs heeft en een inzittendenverzekering heeft afgesloten.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor groep 1 tot en met groep 6 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op €65. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 • De algemene bijdrage is €40 dit bedrag word
 • t gebruikt voor leuke activiteiten
  voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal
  voor podiumoptredens, excursies en nog veel meer.
 • De bijdrage voor het schoolreisje €25.

Voor groep 7/8 is het bedrag vastgesteld op €105. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 • De algemene bijdrage is €40 dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten
  voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal
  voor podiumoptredens, excursies en nog veel meer.
 • De bijdrage voor het schoolkamp €65.
  De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht.

Ook de bijdrage voor het schoolreisje/het schoolkamp valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Voor de uitvoering van deze activiteiten is de school wel sterk afhankelijk van de inkomsten van de vrijwillige bijdrage.