Ouders

Ouders

Ouders zijn een belangrijke partner voor de school. Zij kennen hun kind goed en maken het mee in de thuissituatie. De leerkracht en de logopedist zien de leerling in de schoolse omgeving. Samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling. Dat is ons gezamenlijke doel. Wij willen graag een goed contact tussen ouders en school. Daarom hebben wij in het schooljaar meerdere contactmomenten met ouders gepland staan. In de jaarkalender vindt u de data hiervan.

Informatieavond eindschoolverlaters

Elk jaar organiseren wij voor eindschoolverlaters en hun ouders een informatieavond.

Ontmoetingsfontein

Graag ontmoeten wij u op een van onze Ontmoetingsfontein-ochtenden. In de jaarkalender vind u de data van deze ochtenden. Onder het genot van een kopje thee/koffie/chocolademelk kunt u met de andere ouders gezellig een gesprek voeren. Iedereen is welkom. De ochtenden zijn van 8.45 tot 10.00 uur. Zie de flyer hieronder voor de eerstkomende ochtend.

Oudergesprekken

Wij nodigen ouders drie keer per jaar uit voor een gesprek met de leerkracht en/of de logopedist van hun kind. In dit gesprek maken we afspraken over de begeleiding van de leerling.

Ouderavonden

Bij de start van het schooljaar is er een openingsfeest. We vertellen dan over de plannen voor het komende schooljaar. Ook kunt u de betrokkenen ontmoeten en een kijkje in de klas nemen.. Voor specifieke gebeurtenissen hebben wij aparte ouderavonden.

Uitstroom

Uitstroom

Uw kind zit nu bij ons op de Taalfontein. Mocht onze school niet meer de meest passende plek zijn, dan stapt uw kind over naar een andere school die beter past. Dat kan best spannend zijn. Daarom is er een brochure gemaakt waarin er verteld wordt wat u hierbij kunt verwachten. In de bijlage vindt u de brochure over de overstap naar een andere school.

De inhoud van deze brochure in het kort:

– Onze school is niet meer de meest passende plek

– Dit is met u besproken

– De CvL van de school is erbij betrokken

– De CvO heeft een besluit genomen

– Auris SO/VSO geeft informatie over hoe een meer passende school gevonden kan worden

– In de brief van de CvO staat welke ondersteuning de leerling na het so/vso nog krijgt:

O Een ondersteuningsarrangement of

O “Indien de nieuwe school daar behoefte aan heeft, zorgt een Auris professional voor een kortdurende en op overdracht gerichte ondersteuning.”

Social Schools

Social Schools

Bij ons op school werken wij met Social Schools. Via deze app kunt u contact maken met de groep van uw kind. Bij aanmelding ontvangt u een formulier met uitleg hoe u dit kunt downloaden en hoe u het kunt gebruiken. De leerkracht van de groep van uw kind zal hier ook geregeld informatie met u delen middels een blog of een individueel berichtje. Ook kunt u via Social Schools zelf contact leggen met de leerkracht of logopedist door middel van het sturen van een bericht. Dit kunnen praktische zaken zijn, maar bijvoorbeeld ook wat u in het weekend heeft gedaan, eventueel aangevuld met foto’s. Dat helpt de kinderen enorm met het vertellen en praten in de klas.

Ook zal dit platform gebruik worden om u informatie te verstrekken vanuit de school.

Voor vragen kunt u altijd bellen of mailen naar de school: taalfontein@auris.nl of via de klas van uw kind.

Voorlichtingsbijeenkomsten taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind in de thuissituatie. De data staan in onze jaarkalender. Deze bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor ouders van Auris-leerlingen.

Vieringen

Wij nodigen ouders regelmatig uit voor een viering of afronding van een thema of project. De uitnodiging hiervoor ontvangt u via Social Schools.

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld:

 • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
 • Er is een deelraad op regioniveau.
Meer informatie op auris.nl

Locatieraad en betrokken ouders

Wij nodigen je van harte uit om mee te denken en te praten over onze school. Zaken die over jouw kind gaan bespreek je met de leerkracht of de logopedist. Wil je meepraten over zaken die de hele school aangaan? Neem dan zitting in de locatieraad van onze school.

In de locatieraad zitten ouders en personeelsleden. Het doel is te bespreken hoe de zaken op school geregeld worden. De ouders en het personeel hebben zo invloed op de manier waarop de school de zaken regelt. Ze kunnen meedenken en praten over veranderingen. Zo werken ze aan het verbeteren van de school. En zo wordt de school een betere plek voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders.

Naast de locatieraad en medezeggenschapsraden kunnen ouders op de Taalfontein ook op andere manieren bij de school betrokken zijn. Er zijn hulpouders die helpen bij activiteiten op school, zoals sinterklaas en kerst, etc. U kunt bij de leerkracht aangeven dat u als hulpouder wilt helpen.Daarnaast worden  ouders ook bij losse gebeurtenissen gevraagd om te helpen of bijv. om te rijden.  Als u leerlingen vervoert gaan wij er vanuit dat u een geldig rijbewijs heeft en een inzittendenverzekering heeft afgesloten.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor groep 1 tot en met groep 6 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op €65. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 • De algemene bijdrage is €40 dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten
  voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal
  voor podiumoptredens, excursies en nog veel meer.
 • De bijdrage voor het schoolreisje €25.

Voor groep 7/8 is het bedrag vastgesteld op €105. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 • De algemene bijdrage is €40 dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten
  voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal
  voor podiumoptredens, excursies en nog veel meer.
 • De bijdrage voor het schoolkamp €65.
  De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht.

Ook de bijdrage voor het schoolreisje/het schoolkamp valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Voor de uitvoering van deze activiteiten is de school wel sterk afhankelijk van de inkomsten van de vrijwillige bijdrage.