Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vindt u meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, leraarondersteuners) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen (vanaf groep 5) ontvangen digitaal een vragenlijst met vragen over ons onderwijs. Onderwerpen waar vragen over gesteld worden zijn: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, veiligheid, sociale veiligheid, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De beste beoordeling die gegeven kan worden is een 4, de minste beoordeling is een 1. Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2019 te zien.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleiding van de school in contact komt met de medewerkers, specialisten en ouders om de resultaten te bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

Ten opzichte van het vorige onderzoek zijn veel scores gelijk gebleven. Alleen zijn de specialisten op veel vlakken positiever geworden. Met name de begeleiding wordt hoog beoordeeld door de deelnemers aan het onderzoek.

 

 • De beoordelingen van de ouders over de procedures worden meegenomen naar de themaochtend.
 • Conclusies worden besproken met logopedisten.
 • We blijven investeren in ouderbetrokkenheid. In schooljaar 2019-2020 wordt een periode georganiseerd voor het meelopen/kijken voor ouders.
 • De lagere scores op het OPP van medewerkers en specialisten uitvragen.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. De veiligheidsmonitor bestaat uit een aantal vragen voor leerlingen, ouders, leraren en specialisten om het gevoel van veiligheid van leerlingen in kaart te brengen. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst.

Binnen iedere rubriek is een aantal stellingen aan de leerlingen voorgelegd. De leerlingen konden op een vierpuntsschaal aangeven in hoeverre ze het met de stelling eens of oneens waren (1 = oneens, 4 = eens). De stellingen in de laatste rubriek zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’). Een lagere score op deze schaal geeft aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Deze resultaten zijn voor het maken van de bovenstaande grafieken omgezet zodat de resultaten goed te vergelijken zijn.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

Daarnaast is sinds 2020 voor het eerst gewerkt met een aparte afname voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4. Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent in gesprek met de leerlingen (individueel) om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen.

De leerlingen beoordelen de sociale veiligheid op onze school goed. Wanneer een of meerdere leerlingen aangeven zich niet veilig te voelen, moet er onderzoek worden gedaan naar de oorzaak daarvan en passende maatregelen getroffen worden.

 

In 2020 is er een afname gedaan onder alle leerlingen in het kader van veiligheidsmonitor. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 geven onze school als rapportcijfer een 8,2.

 

Ten opzichte van het vorige onderzoek zijn er niet veel veranderingen. Wel is opvallend dat de kinderen aangeven dat ze vinden dat ze meer gepest worden. De kinderen geven aan graag naar school te komen.

 

De volgende actiepunten zijn afgesproken:

 

 • We werken met de methode: Kinderen en hun sociale talenten. In schooljaar 2020-2021 maken we met het team een keuze over een methode die betrekking heeft op de sociale ontwikkeling van de kinderen.

Uitstroom en bestendiging

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling voor groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan wegens een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Het grootste gedeelte van de leerlingen dat tussentijds uitstroomt (50 leerlingen in totaal), stroomt uit naar het regulier onderwijs. Onder regulier onderwijs wordt het regulier basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs (sbo) verstaan. In 2018-2019 is 78% van de tussentijds uitgestroomde leerlingen uitgestroomd naar het regulier onderwijs. Dit percentage is vergelijkbaar met vorig jaar.

 

Ons streven voor de tussentijdse uitstroom is dat minstens 75% van de leerlingen naar het regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs gaat. Ons streven is dit jaar gehaald.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. Onze leerlingen stromen in verschillende richtingen uit. In de onderstaande figuur is te zien waar onze leerlingen het afgelopen jaar heen zijn gegaan.

Onze einduitstroom 2018-2019 bestaat uit 12 leerlingen. Ongeveer de helft van deze leerlingen is verder gegaan op het vmbo of hoger. Vorig jaar lag dit percentage hoger. Dit jaar is van 17% onbekend waarnaar zij zijn uitgestroomd. Dit heeft veel effect op de resultaten.

Of dit streven gehaald kan worden, is uiteraard ook afhankelijk van de leerlingen die uitstromen. Wij houden bij of de uitstroom overeenkomt met de verwachte uitstroom in het uitstroomperspectief van de leerling twee jaar eerder.

In 2018-2019 is 80%  van de leerlingen uitgestroomd op het niveau zoals voorspeld. Daarnaast is 20% onder het verwachte niveau uitgestroomd. Door verschillende oorzaken kan het altijd gebeuren dat een leerling toch niet presteert zoals werd verwacht. Door te werken aan een hogere uitstroom, is het zeker dat een leerling een ambitieus leerklimaat heeft genoten. Wanneer een leerling het dan toch niet blijkt te redden, kan de uitstroom (en het aanbod) altijd nog aangepast worden. De ambitie van de school is dat 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief.

 

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in 2017-2018 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2019 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 98% van de leerlingen (39) weten we dat zij bestendigd zijn. Helaas lukt het niet altijd meer om deze gegevens goed in kaart te brengen door onder andere de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dit maakt dat bij deze meting van 3% (afgerond) van de leerlingen (1) onbekend is of zij bestendigd zijn. Wij streven naar een bestendiging van 90%, dit streven is op 1% na ook dit jaar weer gehaald.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL. Dit is een vragenlijst die de leraar per kind invult. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen het team.

 

SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst.

 

 • In schooljaar 2018-2019 hebben twee groepen de norm gehaald op sociale competentie.
 • In schooljaar 2017-2018 werd in het najaar het beste resultaat behaald op welbevinden, 3 groepen scoorden die voldoende. Daarnaast scoorde 1 groep voldoende op sociale competenties en 1 op sociale veiligheid.
 • Op de onderdelen presenteren en keuze scoorden we in 2017-2018 en 2018-2019 het beste.
 • Op het onderdeel ruzie is in schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 door geen enkele groep voldoende gescoord.

 

Een voldoende is de norm voor leerlingen in het regulier onderwijs. Onze leerlingen hebben vaak meer moeite met deze onderdelen. Daarom kijken wij niet alleen naar of een groep een voldoende of onvoldoende haalt, maar kijken wij vooral naar of er een stijging te zien is ten opzichte van eerdere metingen.

Inspectie

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie. Deze school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van de Taalfontein weer.

De resultaten van de toetsen worden mede gebruikt bij het bepalen van de studiedagen en de doelen voor het schooljaar en de komende schooljaren. Er zijn studiedagen geweest over diverse methoden zoals Met Woorden in de Weer, Spelling op maat, Wereld in Getallen, Lijn 3 en Taal op maat.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2016.

De school is positief beoordeeld en heeft op bijna elk onderdeel een voldoende gekregen. Daarnaast zijn een aantal adviezen gegeven door de auditcommissie. Deze adviezen zijn opgevolgd. Zo is er bijvoorbeeld een aanspreekpunt pesten aangesteld.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende trainingen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen. Voorbeelden van cursussen die gevolgd zijn: Met Woorden in de Weer, NmG (Nederlands met ondersteunende gebaren), Ervaar TOS module 0 en 1, Ervaar autisme module 0.