Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vindt u meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2021 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

Als school mogen we er trots op zijn dat alle geledingen een goed cijfer geven voor ons onderwijs. We scoren vooral goed op de bijdrage van de ontwikkeling van het taalbegrip en taalontwikkeling van onze leerlingen. We zijn er trots op dat alle geledingen zich veilig voelen bij ons op school.

 

Naast punten waar wij trots op zijn zien wij ook een aantal verbeterpunten. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) scoort onder de medewerkers en specialisten lager. Vooral de duidelijkheid aan welke doelen er gewerkt wordt scoort laag. Wat opvalt is dat dit onderdeel bij ouders goed scoort. Daarnaast worden ouders nog niet structureel betrokken bij het formuleren van de doelen van de ontwikkeling van hun kind. Deze betrokkenheid kan veel meer vergroot worden. Tot slot kan het proces rondom het arrangement en uitstroom beter inzichtelijk worden gemaakt.

 

Naar aanleiding hiervan heeft de school de volgende actiepunten opgesteld:

  • Ouders meer betrekken bij het formuleren van de doelen van de ontwikkeling van hun kind.
  • Taalfontein blijft inzetten op Educatief Partnerschap met ouders. Er zijn hierin al duidelijke stappen gezet en tegelijkertijd is het dusdanig belangrijk dat we erop blijven inzetten.
  • We nemen de uitleg van het OPP mee in onze themaochtenden. Daarin leggen we het OPP of onderdelen ervan uit aan ouders. We organiseren dit vermoedelijk digitaal om deelname te bevorderen.
  • In schooljaar 2022-2023 is er een nieuwe werkwijze CvO/CvL gestart. We willen ouders vanaf het begin hierin meenemen. We zullen dit doen tijdens oudergesprekken en via de nieuwsbrief.

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.

 

Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de  website van de onderwijsinspectie.

Kindbegrip

Binnen Auris maken we gebruik van Kindbegrip om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te volgen.

Twee keer per jaar vult de leerkracht voor elke leerling een vragenlijst in. Soms vullen leerlingen uit groep 5 t/m 8 zelf ook een vragenlijst in.

De vragenlijst gaat over verschillende vaardigheden van de leerling, zoals:
1. het herkennen, begrijpen en omgaan met emoties (emotionele vaardigheden)
2. de relatie van het kind met de leerkracht en de andere leerlingen (sociale vaardigheden)
3. het vermogen van het kind om in sociale situaties verantwoordelijke keuzes te maken (morele vaardigheden).

De uitkomsten van de vragenlijsten worden per klas besproken. Voor leerlingen in het regulier onderwijs is een voldoende score de norm. Leerlingen met een (vermoeden van) TOS hebben echter vaak meer moeite met deze vaardigheden. Daarom kijken wij op onze school niet alleen of een leerling een voldoende of onvoldoende score behaalt. We kijken ook of de leerling is gegroeid ten opzichte van eerdere metingen.

Soms blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft bij het ontwikkelen van de emotionele, sociale en morele vaardigheden. De leerkracht stelt dan, samen met collega’s, een plan op om deze leerling daarbij te helpen.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van 2018 weer. Auris is momenteel bezig met het herontwerpen van het leeropbrengsten onderzoek.

De resultaten van de toetsen worden mede gebruikt bij het bepalen van de studiedagen en de doelen voor het schooljaar en de komende schooljaren. Er zijn studiedagen geweest over diverse methoden zoals Met Woorden in de Weer, Spelling op maat, Wereld in Getallen, Lijn 3 en Taal op maat.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2021.

De school is positief beoordeeld en heeft op bijna elk onderdeel een voldoende gekregen. Daarnaast zijn een aantal adviezen gegeven door de auditcommissie. Deze adviezen zijn opgevolgd. Zo is er bijvoorbeeld een aanspreekpunt pesten aangesteld.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende trainingen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen. Voorbeelden van cursussen die gevolgd zijn: Met Woorden in de Weer, NmG (Nederlands met ondersteunende gebaren), Ervaar TOS module 0 en 1.

Schoolplan 2023-2027

Schoolplan 2023-2027

Het schoolplan is afgestemd op de missie, visie en strategische doelen van de Koninklijke Auris Groep. De generieke delen die gelden voor alle Auris-scholen zijn door het bestuur opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

Het school specifieke deel is opgesteld in overleg met de teamleden van de school. Het schoolplan als geheel is ter goedkeuring aangeboden aan de deelraad van de school. We beschrijven in het schoolplan waar we de komende vier jaar aan gaan werken (missie) en wat onze kernwaarden zijn (visie). In het schoolplan staat hoe we als school willen voldoen aan de basiskwaliteit (wettelijke minimumeisen). We werken evidence informed.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan bieden. Via het SOP geven we externen inzicht in onze basiskwaliteit, onze eigen kwaliteitsaspecten, de voorzieningen van de school, de deskundigheid van de medewerkers en de mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te geven.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2021-2022 zijn in totaal 51 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 40 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 73% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs).

 

Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is, net niet behaald. Een mogelijke oorzaak kan zijn de beperkte cognitieve capaciteit van de leerlingen (bij 3 leerlingen) of de aanwezigheid van een andere stoornis naast TOS (bij 4 leerlingen). Het reguliere onderwijs kan dan niet het onderwijs bieden dat de leerlingen nodig hebben. Het speciaal onderwijs is dan een beter passende plek.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2021-2022 zijn 7 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Daarvan stroomden 3 leerlingen uit naar het praktijkonderwijs of vso arbeid- en praktijkgericht onderwijs (=43%).

 

We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo niveau of hoger. Dat is dit jaar niet behaald (57%). Ook hier hebben we te maken met leerlingen met minder cognitieve capaciteit. Het is dan ook de vraag of dit streven in de toekomst gehaald kan worden. De meeste leerlingen met een hoger uitstroomniveau verlaten de school eerder. Ook stromen er meer leerlingen in waarbij er thuis geen Nederlands wordt gesproken; de ondersteuning van thuis is daardoor minder. Verder zien we dat omdat het om kleine aantallen gaat de percentages snel fluctueren. We zullen de ontwikkelingen in de komende jaren nauwkeurig analyseren of er sprake is van een trend en welke maatregelen we dan eventueel moeten nemen.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2021-2022 is 87% van de einduitstroom-leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar niet behaald. Het betrof één leerling van de 7 die uitstroomde boven het niveau dat was vastgesteld in het OPP; hierdoor is ook hier niet te zeggen of het een trend is.

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2020-2021 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2022 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 87% van de leerlingen (46) weten we dat zij bestendigd zijn. Het lukt niet altijd om deze gegevens goed in kaart te brengen door onder andere de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dit maakt dat bij deze meting van 11% van de leerlingen onbekend is of zij bestendigd zijn. Wij streven naar een bestendiging van 90%, dat is dit jaar net niet behaald. De bestendiging is binnen de school goed belegd en er is daarmee goed zicht op de duurzame uitstroom van onze leerlingen.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

  • een versie met de vragen en tekst;
  • een voorgelezen versie met tekst;
  • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
  • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

* Let op, hier geldt een andere antwoordschaal

 

De leerlingen van Taalfontein voelen zich over het algemeen fijn op school. De resultaten laten zien dat de leerlingen zich ook veilig voelen.

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

Jonge leerlingen van Taalfontein voelen zich in hoge mate veilig. Het resultaat is hetzelfde gebleven.