• Medewerkers

Medewerkers

Op onze school werkt een professioneel team samen aan onderwijs en zorg voor elke leerling. Hieronder vindt u welke functies aanwezig zijn binnen onze school en wat hun taken zijn. Wilt u contact opnemen met één van onze medewerkers? Dit kan telefonisch via nummer 010 482 10 88. Wilt u weten wie onze medewerkers zijn? Klik dan op medewerkers of raden en vertrouwenspersoon in het menu hieronder.

Groepsleerkrachten

Alle groepsleerkrachten zijn bevoegd. Zij hebben na hun aanstelling bij Auris een interne opleiding gevolgd en zijn bekend met Nederlands met Gebaren (NmG).

Logopedisten

De logopedisten onderzoeken en behandelen leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis individueel, in kleine groepjes en in de klas. Zij werken nauw samen met de groepsleerkrachten en vervullen een adviserende rol.

Onderwijsassistenten

De taken van de onderwijsassistenten zijn als volgt.

  • Groepsleerkrachten ondersteunen bij het uitvoeren van de onderwijsprogramma’s.
  • Verlenen van zorg aan vooral de jongste leerlingen.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft alle leerlingen twee keer per week gymnastiek. Daarnaast geeft hij Rots en Water trainingen.

Vakleerkracht creatieve vakken

De vakleerkracht creatieve vakken stimuleert de leerlingen in het ontwikkelen van hun creativiteit.

Intern begeleider

De intern begeleider volgt de leerlingen in hun ontwikkeling en geeft waar nodig ondersteuning aan de andere teamleden. Als een leerling ondanks de speciale aandacht en zorg op een bepaald gebied dreigt vast te lopen, maakt de intern begeleider met de groepsleerkracht en/of de logopedist een plan voor intensieve zorg aan de leerling. De intern begeleider coördineert de herindicatiestelling en de begeleiding van schoolverlaters naar ander onderwijs.

Orthopedagoog

De orthopedagoog houdt zich bezig met de begeleiding van de leerlingen. Hij doet bijvoorbeeld onderzoek naar leermogelijkheden, gedrag en ontwikkelingsniveau van leerlingen en begeleidt de groepsleerkrachten bij de aanpak van problemen en de opzet van handelingsplannen.

Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker houdt zich bezig met het welzijn van de leerling op school en in het gezin. Als er zorgen zijn, kijkt hij samen met ouders, leerkracht en intern begeleider welke stappen ondernomen kunnen worden. Uit een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker kan een advies komen of een doorverwijzing naar een andere hulpverleningsinstantie.

Administratie

De administratie verwerkt onder andere binnenkomende en uitgaande berichten van teamleden, leerlingen, ouders, gemeente en andere scholen en instellingen. De administratie is het eerste contactpunt tussen ouders en school en de toegang voor externen. De administratie kan veel vragen beantwoorden en kan contact tot stand brengen met anderen binnen de school.

Conciërge

De taak van de conciërge bestaat onder andere uit het toezicht houden op het schoolgebouw, het regelen van huishoudelijke zaken en het ondersteunen van het team. Hij is gediplomeerd bedrijfshulpverlener.

Teamleider

De teamleider geeft leiding aan het team, coördineert de activiteiten en is verantwoordelijk voor het onderwijskundig programma. Hij is de uitvoerder van het personeels- en financieel beleid en de facilitaire voorzieningen.

Regiodirecteur

De regiodirecteur is integraal eindverantwoordelijk als locatiedirecteur voor één of meerdere locaties en heeft een collegiale verantwoordelijkheid voor de regio-prestaties. De regiodirecteur maakt deel uit van de regiodirectie.

Schoolarts en KNO-arts

Een schoolarts en KNO-arts bezoeken onze school regelmatig voor het onderzoeken van leerlingen en voor advies aan ons team.

Kinderoefentherapeut

Sommige leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis ondervinden ook motorische problemen. Daarom bieden wij de mogelijkheid tot kinderoefentherapie op school. Deze extra dienstverlening behoort niet tot het standaard onderwijspakket. Deze therapeuten zijn niet in dienst van onze school, maar houden hier wel praktijk.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op