Werkwijze

Werkwijze

Op onze school werkt een gevarieerd team van onder andere groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, logopedisten en intern begeleiders samen. Zij werken niet alleen met elkaar, maar ook met ouders. Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief goed onderwijs.

Ons onderwijs ondersteunt de leerlingen in hun totale ontwikkeling. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling. Spraakontwikkeling, taalontwikkeling en communicatie nemen een zeer centrale plaats in. Wij gebruiken Denk Stimulerende Gespreksmethodieken en Totale Communicatie. Hiermee stimuleren wij de leerlingen actief de taal te gebruiken en zich te uiten. Daarnaast besteden wij ook veel aandacht aan het aanleren van de sociale vaardigheden.

De lesstof in de klas is vergelijkbaar met die van een reguliere school. Elk kind werkt volgens zijn of haar arrangement. Door structuur te bieden en duidelijke regels te stellen, creëren wij een veilige leeromgeving. Iedere groep werkt met een vast programma wat gevisualiseerd wordt middels pictogrammen of geschreven taal. Ook zijn er duidelijke regels en afspraken. Onze lesactiviteiten zijn gestructureerd. Ze verlopen altijd in een vooraf afgesproken volgorde en met een vastgestelde manier van werken. De inrichting van onze klaslokalen draagt bij aan een rustige en overzichtelijke leeromgeving. Leermaterialen hebben een vaste plek. Wij beperken hiermee het aantal prikkels voor onze leerlingen.

Wilt u meer weten over groepsindeling, ontwikkelingsperspectief, leerlingenzorg of leerlijnen? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu rechts op deze pagina.

Toetsen en testen

Wij nemen methode-gebonden toetsen af. Wij doen dit regelmatig om te bepalen of leerlingen de leerstof beheersen. Twee maal per jaar nemen wij CITO-toetsen af. De logopedisten testen jaarlijks alle leerlingen op spraak- en taalontwikkeling. Na elke toetsperiode bespreken de teamleiders en de groepsleerkracht de resultaten. Deze bespreken zij ook met ouders. De Commissie van Leerlingzorg kijkt op de resultaten passen bij de leerroute en het uitstroomniveau van de leerling. Zij kijkt ook of intensieve zorg nodig is om de leerroute vast te kunnen houden. Soms bepaalt de CvL dat de leerroute naar boven of beneden moet worden bijgesteld.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.