Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Leerlingenzorg

Jaarlijks stellen wij voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In dit plan staan doelen die we willen behalen per leerling. Wij streven naar een zo hoog mogelijk eindniveau van de leerling. Soms maken wij ook gebruik van specialisten buiten onze school. Wij bespreken dit altijd vooraf met ouders.

De leerkracht en de logopedist stellen het ontwikkelingsperspectief op. Zij doen dit op basis van dossiergegevens en de onderwijsbehoeftes van de leerling. Dit plan voeren wij na overleg met de ouders uit. Twee keer per schooljaar gaan we na of de leerling de doelen haalt tijdens een groepsbespreking. Wij bespreken dit met ouders.

Soms verloopt de ontwikkeling van de leerling niet zoals verwacht. De leerkracht kan dan hulp vragen aan de intern begeleider. De logopedist kan hulp vragen aan de senior logopedist. Samen kijken zij welke oplossingen nodig zijn om toch de gestelde doelen te halen. Zij betrekken hier ook de ouders in. De leerkracht en logopedist bespreken de situatie van de leerling in de Commissie van Leerlingzorg. In deze commissie zitten de volgende personen:

 • Teamleider
 • Leerkracht
 • Logopedist
 • Intern begeleider
 • Orthopedagoog
 • Schoolmaatschappelijk werk en schoolarts op afroep

Soms maken wij ook gebruik van specialisten buiten onze school. Wij bespreken altijd met ouders wat wij hebben besproken over de leerling.

Ontwikkelingsperspectief

In het groepshandelingsplan staan alle leerlijnen met leerroutekaarten. Hierin staat per vak welke doelen we willen halen met de groep. Ook staat hierin welke methodieken wij hiervoor gebruiken.

De Commissie van Leerlingzorg (CvL) stelt voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. De leerkracht en logopedist evalueren dit regelmatig. Minstens eenmaal per jaar bespreken wij het OPP met ouders. Als het verwachte niveau voor vervolgonderwijs wordt aangepast, dan stelt de CvL het OPP opnieuw vast. De CvL houdt in de gaten of de leerling het aanbod krijgt dat passend is en of wijzigingen noodzakelijk zijn. Als een leerling ondersteuning nodig heeft die buiten ons aanbod valt, dan maken wij een leerling-specifiek ondersteuningsplan. Dit plan wordt onderdeel van het OPP.

Onderstaande onderwerpen staan in het OPP:

 • Verwacht niveau voor vervolgonderwijs (uitstroombestemming)
 • Onderwijsaanbod dat de leerling krijgt
 • Welke extra begeleiding nodig is

Onderstaande onderwerpen staan omschreven in het individuele gedeelte van het OPP:

 • Leren leren
 • Spraak/Taal
 • Communicatieve redzaamheid
 • Sociaal emotionele ontwikkeling

Daarnaast is er ruimte in het OPP voor vastleggen van extra onderwijsbehoefte bij bepaalde vakken die vermeld staan op de leerroutekaarten.

Wilt u meer weten over leerlijnen en de methodieken die wij gebruiken? Kijk dan op de pagina Leerlijnen.